Zapytanie ofertowe 1/KWN/2015


I. ZAMAWIAJĄCY

Fundacja Edukacji Astronomicznej
ul. Witkiewicza 27 lok.6, 03-305 Warszawa
NIP: 113-28-69-416, REGON: 146884833, KRS: 0000478436

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wypożyczeniu mobilnego planetarium i dedykowanych teleskopów niezbędnych do realizacji projektu „Kosmos wokół nas”, współfinansowanego ze środków Biura Edukacji m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
wypożyczenie mobilnego planetarium,
wypożyczenie dedykowanych teleskopów:
zwykłego, krótkoogniskowego lub długoogniskowego o średnicy obiektywu minimum 100 mm oraz słonecznego, np.: Coronado PST 40/400.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wypożyczenia sprzętu od 5 maja 2015 do 30 września 2015 roku.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna:
a/ zawierać nazwę i adres oferenta, jego dane kontaktowe oraz numer NIP,
c/ zawierać datę sporządzenia tożsamą z datą wysłania oferty,
d/ zostać podpisana czytelnie przez wykonawcę i być opatrzona pieczęcią firmową.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana na formularzu ofertowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy fundacja@astroedukacja.org do dnia 27 kwietnia 2015 roku, do godz. 15.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 3 miesięcy przed datą złożenia oferty. Oferty złożone w inny sposób nie będą rozpatrywane.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28 kwietnia 2015 roku, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 23:59 na stronie zapytań ofertowych Fundacji Edukacji Astronomicznej.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena 80%
2. Mobilność oraz elastyczność w zakresie czasu wykonania zadania 20%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzieli pracownik Fundacji pod numerem telefonu 724 407 807 oraz adresem e-mail: fundacja@astroedukacja.org

IX. ZAŁĄCZNIKI

Pobierz wzór formularza ofertowegoRozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/KWN/2015 - zawiadomienie o wyborze oferty

Fundacja Edukacji Astronomicznej prowadząc postępowanie w celu wypożyczenia mobilnego planetarium oraz teleskopów, niezbędnych do realizacji jednego z zadań projektu "Kosmos wokół nas", informuje iż dokonało wyboru ofert.

W postępowaniu otrzymano tylko jedną ofertę. Została ona nadesłana przez Centrum Edukacyjne Planeta Anuka, w pełni spełniała przyjęte kryteria formalne i merytoryczne, a podany koszt brutto wypożyczenia spełniał wymogi finansowe realizacji projektu.

W związku z powyższym informujemy, że sprzęt ofertowany przez Centrum Edukacyjne Planeta Anuka został wybrany do realizacji wzmiankowanego zadania.